Results/Netijiler


 • stormy ::

 • adj. boranliq ::

 • ::

 • story ::

 • n. hékaye ::

 • ::

 • stout ::

 • n. küchlük qara piwe; gübez *bbbb* adj. yoghan, lopi, mixti, puxta, saghlam, yüreklik, jessur, zeberdest ::

 • ::

 • stove ::

 • n. ochaq ::

 • ::

 • stow ::

 • v. saqlimaq ::

 • ::

 • straddle ::

 • v. chatrighini kerip olturmaq ::

 • ::

 • straight ::

 • adj. udul, tüz; dest *bbbb* *b*dest kötermek*|b* to pick straight up off the ground ::

 • ::

 • straighten ::

 • v. tüzlimek ::

 • ::

 • straightforward ::

 • adj. udul, biwaste ::

 • ::

 • strain ::

 • n. küchenmek, küchinish; süzmek ::

 • ::

 • strainer ::

 • n. süzgüch, filtér ::

 • ::

 • strait ::

 • n. boghaz *bbbb* adj. tes ::

 • ::

 • strand ::

 • n. tala (fabrik); taram; tana ::

 • ::

 • strange ::

 • adj. ghelite, natonush ::

 • ::

 • stranger ::

 • n. natonush ::

 • ::

 • strangle ::

 • v. goghulup ömek, boghu;maq ::

 • ::

 • strangulation ::

 • n. boghulush, qisilish ::

 • ::

 • strap ::

 • n. bagh, baghlam *bbbb* v. baghlimaq ::

 • ::

 • stratagem ::

 • n. hile ::

 • ::

 • strategist ::

 • n. hilechi, stratégiyechi ::

 • ::

 • strategy ::

 • n. hile, stratéji ::

 • ::

 • stratum ::

 • n. qatlam ::

 • ::

 • straw ::

 • n. saman, men'gen, chigh ::

 • ::

 • stray ::

 • v. ézip qalmaq ::

 • ::

 • streak ::

 • n. egri-bügri siziq ::

 • ::

 • stream ::

 • n. ériq, östeng; say, jilgha ::

 • ::

 • streamer ::

 • n. inchike uzun bayraq, tugh ::

 • ::

 • streamlet ::

 • n. ériq ::

 • ::

 • street ::

 • n. kocha ::

 • ::

 • strength ::

 • n. küch, kuwwet, derman, jan, zor, iqtidar, madar, majal, mustehkemlik, qudret; jewher ::

 • ::

 • strengthen ::

 • v. kücheymek, mustekkemlenmek, quwetlenmek, janlanmaq, qudretlenmek ::

 • ::

 • strenuous ::

 • adj. gheyretlik ::

 • ::

 • stress ::

 • n. küchinish, zor; urghu, tekit *bbbb* v. tekitlimek; zorlimaq ::

 • ::

 • stretch ::

 • v. uzarmaq, yéyilmaq ::

 • ::

 • stretcher ::

 • n. nasilka ::

 • ::

 • strew ::

 • v. chachmaq, yaymaq ::

 • ::

 • strict ::

 • adj. qattiq, telepchan ::

 • ::

 • strictly ::

 • adv. qattiq halda, telepchanliq bilen ::

 • ::

 • stricture ::

 • n. tosash, sénsorluq, qattiq tutush, cheklesh, qisish ::

 • ::

 • stride ::

 • v. uzun qedem tashlimaq, uzun qedem bilen mangmaq ::

 • ::

 • strident ::

 • adj. téz, aldirashliq, rahetsiz ::

 • ::

 • strife ::

 • n. ixtilap ::

 • ::

 • strike ::

 • v. urmaq, urushmaq, soqulmaq; tashlimaq ::

 • ::

 • striker ::

 • n. ish tashlughuchi; hujumchi (putbol) ::

 • ::

 • striking ::

 • adj. jelup qilarliq, tartishchan *bbbb* n. urush; ish tashlash ::

 • ::

 • string ::

 • n. tara (chalghu) ::

 • ::

 • stringency ::

 • n. qisilchiliq (pul yoq) ::

 • ::

 • stringent ::

 • adj. yaman, qattiq, éghir ::

 • ::

 • stringy ::

 • adj. tarasiman ::

 • ::

 • strip ::

 • v. salmaq, yéshinmek, yalingachlimaq, soymaq, sökmek *bbbb* n. kesme *bbbb* adj. ala ::

 • ::

 • stripe ::

 • n. lénta; tür *bbbb* v. qamchilimaq *bbbb* adj. taram-taram ::

 • ::

 • stripling ::

 • n. yash, yash er, kenj ::

 • ::

 • strive ::

 • v. gheyret qilmaq, tirishmaq ::

 • ::

 • stroke ::

 • n. urush, shiwiqlash, tutulush (qanning méngige eqishining tosattin toxtishi) *bbbb* v. urmaq, shiwiqlimaq; sizmaq, jijimaq ::

 • ::

 • stroll ::

 • v. kezmek, yürmek, mangmaq, aylanmaq, tamasha qilmaq, seyle qilmaq *bbbb* n. kézish, yürüsh, méngiz, aylinish, tamasha, seyle ::

 • ::

 • stronghold ::

 • n. qel'e, istéhkam, qoriq ::

 • ::

 • structure ::

 • n. imaret, tüzilish, tüzüm, qurilma; terkip ::

 • ::

 • struggle ::

 • v. küresh qilish, mujade qilish *bbbb* n. küresh, mujade ::

 • ::

 • strum ::

 • v. chalmaq ::

 • ::

 • strut ::

 • v. ghadiyip mangmaq, gerdaymaq, kérilmaq, likillimaq, kékaymaq *bbbb* n. hawan ::

 • ::

 • stub ::

 • n. tomtaq; qalduq ::

 • ::

 • stubble ::

 • n. en'ghiz ::

 • ::

 • stubborn ::

 • adj. jahil, gedenkesh; naqabil; qeyser; qiyiq; tixir ::

 • ::

 • stubbornness ::

 • n. jahilliq, gedenkeshlik, inad; qeyserlik; tixirlik; xitlik ::

 • ::

 • stucco ::

 • v. laylimaq, suwaqchiliq qilmaq *bbbb* n. lay, suwaq *bbbb* ::

 • ::

 • stucco ceiling ::

 • n. lempe ::

 • ::

 • stud ::

 • n. mix béshi; tutquch ::

 • ::

 • student ::

 • n. student; okughuchi ::

 • ::

 • studious ::

 • adj. tirishchan, urunchaq, ilmiy, alimlarche, ölimalarche, ölimane; estayil, ixlas ::

 • ::

 • study ::

 • n. oqush, öginish *bbbb* v. oqumaq, ögenmek ::

 • ::

 • stuff ::

 • n. nerse, madda, eshya *bbbb* v. tiqmaq, toldurmaq, miqtilimaq, qapaytirmaq ::

 • ::

 • stuffiness ::

 • n. dimiq ::

 • ::

 • stuffy ::

 • adj. dim ::

 • ::

 • stultify ::

 • v. mazaq qilmaq, istehzalimaq, zeherxendiliq qilmaq, chishlimek, xorlimaq, chüshürmek, yoq qilmaq ::

 • ::

 • stumble ::

 • v. sentürülmek, qéqilmaq, liqillimaq; tutilmaq; xataliq ötküzmek; bayqimaq *bbbb* n. sayahet; sentürülüsh; xataliq ::

 • ::

 • stump ::

 • n. kötük ::

 • ::

 • stun ::

 • v. ganggirimaq, tang qalmaq, heyran qalmaq *bbbb* n. ganggirash, heyran ::

 • ::

 • stunt ::

 • v. dexli bolmaq *bbbb* n. stunt ::

 • ::

 • stupefy ::

 • v. ganggiratmaq, keyflendurmek ::

 • ::

 • stupendous ::

 • adj. qayil, teejjub, xeyriyet, muazzam, katta, heywetlik ::

 • ::

 • stupid ::

 • adj. döt, kalwa, eqilsiz, exmaq, hamaqet, nadan ::

 • ::

 • stupidity ::

 • n. dötlik, kalwaliq, eqilsizliq, exmaqliq, hamaqetlik, nadanliq ::

 • ::

 • stupor ::

 • n. sarxoshluq, behushluq, hang-tang, ganggirash, garang, sezgüsizlik ::

 • ::

 • sturdy ::

 • adj. mezmut, mustehkem, pishiq ::

 • ::

 • stutter ::

 • v. kékeshlimek, duduqlimaq, tutilmaq *bbbb* n. duduq ::

 • ::

 • style ::

 • n. uslub, usul, fason ::

 • ::

 • stylish ::

 • adj. fason ::

 • ::

 • suasion ::

 • n. qayil qilish ::

 • ::

 • suave ::

 • adj. siliq, nefis; xushtekellup, riayelik, iltipatliq; yéqimliq, dilraba, dilpazir, dilara, dilber, letif, latapet, peyzi, ajayip, hösündar ::

 • ::

 • subconscious ::

 • adj. yoshurun ang, sub ang * ::

 • ::

 • subdivide ::

 • v. tekrar bölmek ::

 • ::

 • subdivision ::

 • n. tekrar bölünme, bölünme ::

 • ::

 • subdue ::

 • v. basturmaq, tindirmaq, teslim qilmaq, ram qilmaq ::

 • ::

 • subjacent ::

 • adj. astidiki, töwendiki ::

 • ::

 • subject ::

 • n. mawzu, téma; xusus; ige (gramatika); qaram (melum nersige tewe yaki boy sunidighan), tabaa; subékt ::

 • ::

 • subjection ::

 • n. qaramliq ::

 • ::

 • subjective ::

 • adj. subéktiw ::

 • ::

 • subjugate ::

 • v. qaram qilmaq, hökümiranliq astigha almaq; mehkum qilmaq; itahet qildurmaq ::

 • ::

 • subjugation ::

 • n. qaram ::

 • ::

 • sublet ::

 • v. tekrar kira qilmaq ::

 • ::

 • sublime ::

 • v. kötürülmek; qattiq jisimdin gasgha aylanmaq (xémiye) ::

 • ::

 • subliminal ::

 • adj. subliminal (subéktiw anggha munasiwetlik *) ::

 • ::

 • sublingual ::

 • adj. sublingual ::

 • ::

 • submarine ::

 • n. suasti paraxuti ::

 • ::

 • submerge ::

 • v. chökmek, chöktürmek, patturmaq ::

 • ::

 • submergence ::

 • n. chöküsh ::

 • ::

 • submersible ::

 • adj. chöküshchan *bbbb* n. suasti paraxuti ::

 • ::

 • submersion ::

 • n. chökusk ::

 • ::

 • submission ::

 • n. sunush, tapshurush; teslim ::

 • ::

 • submissive ::

 • adj. itaetlik ::

 • ::

 • submit ::

 • v. sunmaq, tapshurmaq ::

 • ::

 • submittal ::

 • n. sunush, tapshurush; teslimat ::

 • ::

 • subordinate ::

 • adj. qalaq, töwen derije ::

 • ::

 • subordination ::

 • n. qalaqliq ::

 • ::

 • subscribe ::

 • v. mushtir bolmaq, abont bolmaq ::

 • ::

 • subscriber ::

 • n. mushtir, abont ::

 • ::

 • subscription ::

 • n. bedel; abuna ::

 • ::

 • subsequent ::

 • adj. kéyinki ::

 • ::

 • subsequently ::

 • adv. kéyin ::

 • ::

 • subservience ::

 • n. qaramliq ::

 • ::

 • subservient ::

 • adj. ikkilemchi ::

 • ::

 • subside ::

 • v. chökmek, töwenlimek, azaymaq, ajizlimaq, chüshmek ::

 • ::

 • subsidiary ::

 • adj. qoshumche; béqindi; yan ::

 • ::

 • subsidy ::

 • n. ixsadiy yardem ::

 • ::

 • subsist ::

 • v. mewjut, tirik ::

 • ::

 • subsistence ::

 • n. mewjutluq ::

 • ::

 • subsoil ::

 • n. subtupraq (üst tupraqning astidiki) * ::

 • ::

 • substance ::

 • n. madda ::

 • ::

 • substantial ::

 • adj. ching, mezmut, real, bay, abroyluq, muhim, toluq, büyük ::

 • ::

 • substantially ::

 • adv. alahide halde ::

 • ::

 • substantiate ::

 • v. ispatlimaq ::

 • ::

 • substantive ::

 • n. isim (gramatika) *bbbb* adj. mehjut (musteqil halda) ::

 • ::

 • substitute ::

 • v. özgertmek, almashturmaq ::

 • ::

 • substitution ::

 • n. almashturush, özgertish ::

 • ::

 • subtend ::

 • v. astida yatmaq ::

 • ::

 • subterfuge ::

 • n. kazzabliq, munapiqliq ::

 • ::

 • subterranean ::

 • adj. yer asti ::

 • ::

 • subtle ::

 • adj. qimmet, nazuk, ayashliq; biliner-bilinmes, tutqazmas, qachqir; parasetlik, ziyrek; zerif; mughember, héliger ::

 • ::

 • subtlety ::

 • n. qimmetlik, nazukluq, ayashliq; biliner-bilinmeslik, tutqazmasliq, qachqirliq; parasetlik, ziyreklik; zeriflik; mughemberlik, héligerlik *bbbb* ::

 • ::

 • subtract ::

 • v. almaq, chiqarmaq ::

 • ::

 • subtraction ::

 • n. élish (matimatika) ::

 • ::

 • subtrahend ::

 • n. alghuchi (matimatika) ::

 • ::

 • suburb ::

 • n. sheher etrapi ::

 • ::

 • suburban ::

 • adj. sheher etrapigha ait ::

 • ::

 • subversion ::

 • n. aghdurmichiliq ::

 • ::

 • subversive ::

 • adj. aghdurmichi ::

 • ::

 • subvert ::

 • v. aghdurmaq ::

 • ::

 • succeed ::

 • v. yetmek, muyesser bolmaq, muapiqiyet qazanmaq ::

 • ::

 • success ::

 • n. muapiqiyet ::

 • ::

 • successful ::

 • adj. muapiqiyetlik ::

 • ::

 • succession ::

 • n. tüküm, sériye, qatar, arimu-arqa ::

 • ::

 • successive ::

 • adj. arqimu-arqa, muttesil, tutash, üzlüksiz ::

 • ::

 • successor ::

 • n. waris, orunbasar ::

 • ::

 • succinct ::

 • adj. ixcham ::

 • ::

 • succour ::

 • n. yardem ::

 • ::

 • succulent ::

 • adj. suluq, lezzetlik ::

 • ::

 • succumb ::

 • v. boy sunmaq, teslim bolmaq ::

 • ::

 • suck ::

 • v. emmek, shümürüsh ::

 • ::

 • sucker ::

 • n. emgüchi, sümürgüchi ::

 • ::

 • suction ::

 • n. sümürüsh ::

 • ::

 • sudden ::

 • adj. tosattin ::

 • ::

 • suds ::

 • n. köpük, sopunluq su ::

 • ::

 • sue ::

 • v. dawa achmaq, dawa qilmaq ::

 • ::

 • suffer ::

 • v. elem tartmaq, elem chekmek, jabr körmek, japa tartmaq, zehmet chekmek, zulum tartmaq, qiynalmaq, siqilmaq ::

 • ::

 • sufferance ::

 • n. raziliq, jawab, ijazet, ruxset; chidash ::

 • ::

 • suffering ::

 • n. elem, jabr, japa, zehmet, zulum, qiynilish, siqilish *bbbb* ::

 • ::

 • suffice ::

 • v. yetmek ::

 • ::

 • sufficiency ::

 • n. yéterlik ::

 • ::

 • sufficient ::

 • adj. yéterlik ::

 • ::

 • suffocate ::

 • v. boghmaq, tunjiqtirmaq ::

 • ::

 • suffocation ::

 • n. tunjiqish ::

 • ::

 • suffrage ::

 • n. saylam hoquqi; ozining alahide kandidatini saylimaq ::

 • ::

 • suffuse ::

 • v. qaplamaq, yéyilmaq, boyimaq ::

 • ::

 • sugar ::

 • n. shiker ::

 • ::

 • sugary ::

 • adj. shikerlik ::

 • ::

 • suggest ::

 • v. teklip qilmaq ::

 • ::

 • suggestible ::

 • adj. teklip qilishqa bolidighan ::

 • ::

 • suggestion ::

 • n. teklip ::

 • ::

 • suggestive ::

 • adj. namuwapiq teklipke munasiwetlik ::

 • ::

 • suicide ::

 • n. öz-özini öltürüsh, intihar, qatili nafs ::

 • ::

 • suit ::

 • v. mas kelmek, bap kelmek, uyghun kelmek, toghra kelmek, yarashmaq, yaqmaq *bbbb* n. kastyum; mas, bap, uyghun ::

 • ::

 • suitability ::

 • n. uyghunluq, muapiqliq ::

 • ::

 • suitable ::

 • adj. muapiq, yarishimliq ::

 • ::

 • suite ::

 • n. par (par bolmaq) ::

 • ::

 • suitor ::

 • n. dewager, talib; öylunushni istigen er ::

 • ::

 • sullen ::

 • adj. beghrezlik; qarangghu; asta, ézilenggü, sörelme ::

 • ::

 • sully ::

 • v. kir qilmaq, paskinlimaq ::

 • ::

 • sultan ::

 • n. sultan ::

 • ::

 • sultanate ::

 • n. sultanliq ::

 • ::

 • sultry ::

 • adj. dim (dimiq), issiq ::

 • ::

 • sum ::

 • v. qoshmaq, toplimaq ::

 • ::

 • summarily ::

 • adv. yighinchaqliq bilen, ixcham halda ::

 • ::

 • summarize ::

 • v. xulasilimaq ::

 • ::

 • summary ::

 • n. xulase, yighinche; konspékt *bbbb* adj. yighinchaq, ixcham ::

 • ::

 • summation ::

 • n. qoshmaq, toplimaq, jughlimaq ::

 • ::

 • summer ::

 • n. yaz ::

 • ::

 • summit ::

 • n. choqqa; choqqa uchrushishi (eng yuquri hokumet erbapliri uchrushishi) ::

 • ::

 • summon ::

 • v. chaqirmaq ::

 • ::

 • summons ::

 • n. chaqiriq ::

 • ::

 • sumptuous ::

 • adj. qimmet ::

 • ::

 • sun ::

 • n. quayash, aptap ::

 • ::

 • sunbeam ::

 • n. quyash nuri ::

 • ::

 • sunlight ::

 • n. quyash nuri, aptap ::

 • ::

 • sunny ::

 • adj. aptapliq, küngey, quyashliq, sérquyash ::

 • ::

 • sunrise ::

 • n. kün chiqish ::

 • ::

 • sunset ::

 • n. kün pétish ::

 • ::

 • sunshine ::

 • n. kün nuri, aptap ::

 • ::

 • superabundance ::

 • n. bayashatliq, toxchiliq ::

 • ::

 • superannuate ::

 • v. ishtin qaldurush, wezipidin qaldurush (yaz yaki késel sewebidin) ::

 • ::

 • superb ::

 • adj. pewqullade, eng ésil ::

 • ::

 • supercilious ::

 • adj. xudbin, kibr, menmen, maxtanchaq, tekebbur, pochi, yoghan sözchi, meghrur, nazchi ::

 • ::

 • superficial ::

 • adj. yüzeki ::

 • ::

 • superfluity ::

 • n. artuqluq ::

 • ::

 • superfluous ::

 • adj. artuq, kéreksiz ::

 • ::

 • superhuman ::

 • adj. insanüsti ::

 • ::

 • superimpose ::

 • v. üstige qoymaq ::

 • ::

 • superintend ::

 • v. nazaret qilmaq ::

 • ::

 • superintendence ::

 • n. nazaretchi, emir ::

 • ::

 • superintendent ::

 • n. nazaretchi; emir ::

 • ::

 • superior ::

 • n. üstün ::

 • ::

 • superiority ::

 • n. üstünlük ::

 • ::

 • superlative ::

 • adj. mükemmel ::

 • ::

 • supernatural ::

 • adj. mistik, tabietüsti ::

 • ::

 • supernumerary ::

 • adj. artuq ::

 • ::

 • supersede ::

 • v. ornini almaq, yérini almaq, ornigha dessimek ::

 • ::

 • superstition ::

 • n. xurapatliq ::

 • ::

 • superstitious ::

 • adj. xurapat ::

 • ::

 • superstructure ::

 • n. üstiqurulma ::

 • ::

 • supervise ::

 • v. nazaret qilmaq, yitekchilik qilmaq ::

 • ::

 • supervision ::

 • n. nazaret, yétekchilik ::

 • ::

 • supervisor ::

 • n. nazaretchi, yétekchi ::

 • ::

 • supine ::

 • adj. ongdisiche (yatmaq); miskin, pasip ::

 • ::

 • supper ::

 • n. kechlik (tamaq) ::

 • ::

 • supplant ::

 • v. yérini almaq, ornini almaq ::

 • ::

 • supple ::

 • adj. yumshaq, égilishchan ::

 • ::

 • supplement ::

 • v. toluqlimaq *bbbb* n. toluqlima ::

 • ::

 • supplementary ::

 • adj. qoshumche ::

 • ::

 • supplicant ::

 • n. yalbergüchi ::

 • ::

 • supplicate ::

 • v. rija etmek ::

 • ::

 • supplier ::

 • n. teminatchi, teminligüchi ::

 • ::

 • supply ::

 • v. teminlimek *bbbb* n. teminat ::

 • ::

 • support ::

 • n. qollimaq ::

 • ::

 • supporter ::

 • n. qollighuchi, terepdar ::

 • ::

 • suppose ::

 • v. texmin qilmaq ::

 • ::

 • supposition ::

 • n. texmin ::

 • ::

 • suppress ::

 • v. bashturmaq ::

 • ::

 • suppressible ::

 • adj. basturushchan ::

 • ::

 • suppression ::

 • n. basturush ::

 • ::

 • supremacy ::

 • n. üstünlük, aliyliq ::

 • ::

 • supreme ::

 • adj. üstün, eng aliy ::

 • ::

 • surcharge ::

 • n. qoshumche chiqim ::

 • ::

 • sure ::

 • adj. shühbisiz, iniq, jezmen ::

 • ::

 • surely ::

 • adv. elbette ::

 • ::

 • surety ::

 • n. kapalet ::

 • ::

 • surf ::

 • n. dolqun; köpük *bbbb* v. dolqun téyinmaq; internette seyla qilmaq ::

 • ::

 • surface ::

 • n. yüz, üst, sirt, bet *bbbb* v. yüzlenmek; qazmaq; qozghimaq ::

 • ::

 • surfeit ::

 • v. artuqche ichiwalmaq yaki yewalmaq, artuq toyunuwalmaq *bbbb* n. artuq ichiwélish yaki yewilish, artuq toyunush ::

 • ::

 • surge ::

 • n. örkesh; artma ::

 • ::

 • surgeon ::

 • n. jarrah, xirurg, opératsiyechi ::

 • ::

 • surgery ::

 • n. opératsiye ::

 • ::

 • surgical ::

 • adj. opératsiyege ait ::

 • ::

 • surly ::

 • adj. achchiq(i bar), qéni qizziq, zerdiliq, esebiy ::

 • ::

 • surmise ::

 • v. texmin qilmaq, perez qilmaq ::

 • ::

 • surmount ::

 • v. yengmek, ütünlük almaq ::

 • ::

 • surname ::

 • n. famile, soy'éti ::

 • ::

 • surpass ::

 • v. üstün bolmaq, ashmaq, halqimaq ::

 • ::

 • surplus ::

 • adj. artuq, qoshumche *bbbb* *b*surplus value*|b* qoshumche qimmet ::

 • ::

 • surprise ::

 • n. heyranliq *bbbb* v. heyran qalmaq ::

 • ::

 • surrender ::

 • v. teslim bolmaq ::

 • ::

 • surreptitious ::

 • adj. yoshurun, mexpiy ::

 • ::

 • surreptitiously ::

 • adv. yoshurunche, mexpiy halda ::

 • ::

 • surrogate ::

 • n. wekil ::

 • ::

 • surround ::

 • v. orimaq ::

 • ::

 • surroundings ::

 • n. muhit, etrap ::

 • ::

 • surtax ::

 • n. qoshumche baj ::

 • ::

 • surveillance ::

 • n. nazaret; charlash ::

 • ::

 • survey ::

 • n. qédirish; obzor ::

 • ::

 • surveyor ::

 • n. qédirgüchi; tekshürgüchi; küzetküchi ::

 • ::

 • survival ::

 • n. hayat qélish ::

 • ::

 • survive ::

 • v. hayat qalmaq ::

 • ::

 • survivor ::

 • n. hayat qalghan ::

 • ::

 • susceptibility ::

 • n. mayilliq ::

 • ::

 • susceptible ::

 • adj. mayil, dertchil ::

 • ::

 • suspect ::

 • v. gumanlanmaq *bbbb* n. gumanliq kishi *bbbb* adj. gumanliq ::

 • ::

 • suspend ::

 • v. asmaq, kéchiqtürmek ::

 • ::

 • suspender ::

 • n. asma (ishtan asmisi) ::

 • ::

 • suspense ::

 • n. kéchiktürüsh ::

 • ::

 • suspension ::

 • n. suspénsiye, toxtawliq, kéchiktürüsh ::

 • ::

 • suspicion ::

 • n. shübhilik, gumanliq ::

 • ::

 • suspicious ::

 • adj. shübhi, guman ::

 • ::

 • sustain ::

 • v. ::

 • ::

 • sustenance ::

 • n. nan-nasiba, ozuq, yimek, risq; rémont, perwish, baqim, destek ::

 • ::

 • suture ::

 • n. sutur, tikish ::

 • ::

 • swagger ::

 • v. kékaymaq ::

 • ::

 • swain ::

 • n. yenran, ashq; yash, sehraliq (bala) ::

 • ::

 • swallow ::

 • n. yütmek; qalghach (yaki uchluq qanatliq we achcha quyruqluq köchme qush) ::

 • ::

 • swamp ::

 • n. sazliq, zeykeshlik ::

 • ::

 • swampy ::

 • adj. sazliq, patqaqliq ::

 • ::

 • swan ::

 • n. aqqu ::

 • ::

 • swap ::

 • v. tégishmek, almashturmaq ::

 • ::

 • swarm ::

 • v. (top halda) köchmek, yötkelmek, sürülmek ::

 • ::

 • swarthy ::

 • adj. esmer (kishi, ten) ::

 • ::

 • swath ::

 • n. qirqilghan chimliq yol yaki jay ::

 • ::

 • swathe ::

 • v. oramlimaq *bbbb* n. oram ::

 • ::

 • sway ::

 • v. qimirlimaq; tewrenmek; hökümranliq qilmaq ::

 • ::

 • swear ::

 • v. qesem ichmek *bbbb* n. qesem ::

 • ::

 • sweat ::

 • n. ter ::

 • ::

 • sweater ::

 • n. popayka ::

 • ::

 • sweaty ::

 • adj. terlik; qeyin, tes ::

 • ::

 • sweep ::

 • v. süpürmek ::

 • ::

 • sweet ::

 • adj. tatliq, shérin ::

 • ::

 • sweeten ::

 • v. tatliq qilmaq ::

 • ::

 • sweetheart ::

 • n. shikirim, söyümlügüm ::

 • ::

 • swell ::

 • n. qapirish ::

 • ::

 • swelling ::

 • n. qaparmaq ::

 • ::

 • swelter ::

 • v. terlimek ::

 • ::

 • swerve ::

 • v. tosattin bashqa bir yönilishke burulmaq, yötkelmek, sürülmek, yoldin chiqmaq ::

 • ::

 • swift ::

 • adj. téz, yügürik, ildam, chapqir ::

 • ::

 • swig ::

 • v. ichmek, yütmek *bbbb* n. ichim, yütüm ::

 • ::

 • swim ::

 • v. su üzmek, chömülimek *bbbb* n. su üzüsh, chömülüsh ::

 • ::

 • swindle ::

 • n. aldamchiliq; hiylegerlik; yepqacharliq; közboyamchiliq; muttehemlik *bbbb* ::

 • ::

 • swindler ::

 • n. aldamchi; hiyleger; yepqachar; közboyamchi; muttehem ::

 • ::

 • swine ::

 • n. tongguz ::

 • ::

 • swing ::

 • v. éghangshimaq; tolghimaq; irghitmaq *bbbb* n. tolghash, éghangshish; arghimchaq, gülenggüch ::

 • ::

 • swirl ::

 • n. öpqin; chögülümesh ::

 • ::

 • switch ::

 • v. burimaq; köchmek, yötkimek *bbbb* n. wiklyuchatél ::

 • ::

 • switch off ::

 • v. öchürmek ::

 • ::

 • switch on ::

 • v. yaqmaq, yandurmaq ::

 • ::

 • swivel ::

 • n. winta *bbbb* v. chögi'limek, bürimaq ::

 • ::

 • swoon ::

 • v. waxtinche éngini yoqatmaq, bihush bolmaq ::

 • ::

 • swoop ::

 • v. tosattin hujum qilmaq, hujum; yulmaq; tutmaq ::

 • ::

 • sword ::

 • n. qilich, zulfiqar, shemsher ::

 • ::

 • sycophant ::

 • n. xoshametchi ::

 • ::

 • syllabic ::

  Back/Qaytish